Con tôi được sinh ra hai ngày trước đây. - My baby was born in Dec 2010 - MadeForMums Chat